Groep 7 – 8

Groep 7 – 8

Hallo leerlingen uit groep 8

Het is bijna zover, volgend jaar ga je naar de middelbare school. Dat is natuurlijk super spannend, maar ook heel erg leuk! Je komt in een nieuwe klas en je krijgt les van verschillende leraren. Na een lesuur pak je je spullen en loop je naar een ander lokaal, heel afwisselend dus. Er zijn ook overeenkomsten met de basisschool. Bij ons krijg je bijvoorbeeld ook rekenen, taal en gym, alleen heet het dan anders: wiskunde, Nederlands en lichamelijke opvoeding. De middelbare school is een grote school met veel leerlingen. Maar gelukkig krijgen alle leerlingen een mentor. De mentor heeft een beetje de rol van de juf of meester op de basisschool. De mentor maakt je aan het begin van het schooljaar wegwijs binnen de school en hij/zij zorgt met jullie voor een goede sfeer in je klas.

Een keer in de week heb je een mentorles waar besproken wordt of je je prettig voelt en hoe de sfeer is in de klas. Met vragen kun je altijd bij je mentor terecht. Hopelijk zien we je volgend jaar bij ons op school!

Blader alvast door ons schoolplan en bekijk ook de activiteitenkalender 2023-2024 voor de snuffelmiddagen, het mini open huis en open huis.

Zie hier ook de presentatie die gegeven is aan ouders en verzorgers tijdens ons mini open huis.

Welke leerlingen passen op Capellenborg?

Ouders en leerlingen zijn in beginsel vrij in de keuze van een school. Uitgangspunt is dat de school voor voortgezet onderwijs algemeen toegankelijk is voor elke leerling. Toelating is de regel, weigering van de toelating is de uitzondering.

De school mag in de volgende gevallen de toelating van een leerling tot de school weigeren:

 1. een gebrek aan plaatsruimte in de school of groep waartoe toelating wordt gevraagd*;
 2. de leerling voldoet niet aan de bijzondere voorwaarden voor toelating;
 3. de school voor voortgezet onderwijs kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling; en
 4. een bedreiging van de orde, rust en/of, veiligheid waardoor de draagkracht en draaglast van een klas uit balans kan raken.

De plaatsingscommissie van Capellenborg houdt rekening met bovenstaande punten voordat er een beslissing over toelating wordt genomen.

*Maximale groepsgrootte per leerjaar/niveau:

1e en 2e leerjaar

 • Basis/kader: 15 leerlingen
 • Kader/theoretisch: 20 leerlingen
 • Theoretisch/Havo: 32 leerlingen
 • Havo/Atheneum: 32 leerlingen

3e,4e en 5e leerjaar:

 • Basis: 15 leerlingen
 • Kader: 25 leerlingen
 • Theoretisch: 32 leerlingen
 • Havo: 32 leerlingen
 • Atheneum: 32 leerlingen

Voor Capellenborg geldt dat er voor de leerling een perspectief is op het behalen van een diploma VMBO (Basis, Kader, TL) of havo. Atheneumleerlingen kunnen de eerste drie jaar op Capellenborg onderwijs volgen. Er mag geen sprake zijn van stagnatie in het onderwijsleerproces van medeleerlingen door de aanwezigheid van één of meerdere leerlingen in de klas met beperkingen. Is het succesvol volgen van de lessen niet meer te realiseren dan is het in het belang van de leerling tijdelijk of structureel een onderwijstraject buiten Capellenborg te volgen.

 • Voor cluster 1 en 2 leerlingen zijn met name de veiligheid bij deelname aan de praktijkvakken en de mate van zelfredzaamheid een criterium.
 • Voor cluster 3 leerlingen zijn de langdurige afwezigheid bij ziekte en de mate van lichamelijke handicap t.a.v. zelfredzaamheid de criteria.
 • Voor cluster 4, leerlingen die vanwege hun gedragsproblemen of psychiatrische problemen een structurele beperking in hun onderwijsparticipatie ondervinden is met name de garantie op de veilige leeromgeving voor alle medewerkers en leerlingen het criterium om de leerling wel of niet toe te laten.

Nieuwe brugklassers

Zit je in groep 8 en wil je volgend schooljaar naar de Capellenborg? Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen via de aanmeldknop op de HOME pagina het aanmeldingsformulier invullen. Hiervoor is het definitieve schooladvies nodig. De basisschool levert alle informatie (digitaal) aan bij de Capellenborg. Aanmelden is mogelijk t/m 31 maart 2024.

Aanmelding Capellenborg door de verlatende school

Het inlichtingenformulier wordt ingevuld door de directeur, groepsleerkracht of intern begeleider van de basisschool of door docent, mentor of teamleider van het voortgezet onderwijs.

Plaatsing en kennismakingsdag

In juni krijg je een brief waarin staat in welke brugklas je bent geplaatst. Je krijgt daarbij ook een uitnodiging voor de eerste kennismakingsdag die al voor de zomervakantie plaatsvindt zodat je dan al kunt kennismaken met je nieuwe klasgenoten en je mentor.

Plaatsing leerjaar twee en hoger

Als je nu op het voortgezet onderwijs zit en je wilt overstappen naar de Capellenborg kunnen je ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met mevrouw De Bruijn, ondersteuningscoördinator (0570 – 52 14 82). Wanneer na een gesprek een plaatsing volgt, ontvangen je ouder(s)/verzorger(s) de link naar het online aanmeldportaal om je aan te melden.